فصلش باشه یا نباشه هرّ فصل جوس....

چون زمان تولید و برداشت محصول متفاوت می‌باشد،در هرّ فصل تمام میوه‌ها پیدا نمیشوند. برای برآورده کردن خواسته مشتریها در طول کل سال طوری که طعبیت میوه حفظ شود آب آنها گرفته شده و کنسانتره میوه بدست میاید. به این ترتیب کاملا سالم حفظ میشوند. کنسانتره‌ها در بسته بندیهای اسپتیک به غیر اسپتیک به کارخانه‌‌ آورده میشوند، و تا مرحله تولید در انبارهای مناسب نگهداری میشوند
شرایط استریل، در هرّ مرحله کنترل کیفیت انجام میشود، و در تولید لذیذترین محصولات، جوس اهمیت ویژه‌ای به مواد خام و واسطه‌ میدهد. مقدار آب، اسید ستریک، شکر طبقه آئین نامهٔ مواد غذایی ترکیه، در سیستم اتوماسیون بدون لمس دست با دستگاه تنظیم می‌گیرد.راز عمر طولانی‌ محصولات از بین بردن میکرورگنیزم‌ها و سپس بسته بندی طوری که دیگر میکرورگنیزمها قادر به نفوذ نباشند می‌باشد. برای از بین بردن میکرورگنیزمها آب میوه در دمای ۹۵ درجه به مدت ۳۰ ثانیه گذشته میشود و فورا در دمای ۲۰-۲۵ درجه سرد میشوند. این کار، "پاستوریزه کردن" نامید میشود. بد از این کار آب میوه در بخش اسپتیک و بسته بندی استریل پر شده و به حالت پاکت درمیایند به خاطره بسته بندی اسپتیک و انجام پاستوریزه کردن، در محصولات هیچ مادهٔ نگهدارنده استفاده نمی‌شود
جوس ، ریختن آسان و مارکی می‌باشد که با اولین بسته‌بندی خود در ترکیه باعث نوگرایی در این بخش شده
یک بار نه کنترل همیشگی ‌! آوردن مواد خام، در تولید و طول استفاده، پر کردن، پاکت کردن، انبار کردن و فرستادن...تولید و کنترل کیفیت ، در تمام مراحل تولید ادامه انجام میشود. محل تولید کنسانتره‌های گرفته شده،
زیر نظر بخش کیفیت بوده کاملا قابل دید بوده و از لحاظ کنترل تمام اقدامات لازم انجام شده سپس باز میگردد. علاوه بره این از دیگر مواد محلول بعد از حاضر شدن ( سیتریک اسید و شکر ) نمونه گرفته شده من‌ کنترل لازم انجام میشود.
از کنسانترهٔ تانک اولی‌ نمونه گرفته شده و بررسی‌های لازم انجام میشود. کنترل کیفیت، از محصول نمونه گرفته و لحاظ ارزش‌ها و مشخصات آن را کنترل مینماید و در آخر آب اضافه میشود. سپس تیم آزمایشگاه دوباره نمونه گرفته و ارزشهای محصول را کنترل مجدد مینماید. و اگر مناسب با نسخه باشند آن را تایید می‌نمایند
تضمین کیفیت در آزمایشگاه
۱- بررسی فیزیکی‌
۲- بررسی شیمیایی
۳- بررسی میکربیولوجیک انجام میشود
نتیجه به دست آماده از نمونهای گرفته شده در هنگام حاضر شدن محصول بعد از بررسی‌ وارد " آزمایشگاهی اصلی‌ " شده و تایید میگردند. در تولید بدین تایید هرگز وارد مرحله بعدی نمیشوند. بعلاوه طبق آئین نامهٔ معیارهای میکروبیولوجیکی آب میوه / نکتار میوه / نوشیدنیهای میوه‌ای باید دارای ستریل تجاری باشند
شرط‌های ستریل کردن تجاری: محصول تولید شده در دمای ۳۵-۳۷ درجه به مدت ۷ روز و در دمای ۵۰-۵۵ درجه به مدت ۱۰ روز نگهداری میشوند اگر اندازهٔ آ‌اچ محصول بیشتر از ± ۰.۵ تغییر نکرد تایید میگردد.این مدت به نامه اینکوباسیون یاد میشود. در طول این مدت محصولات در کارخانه‌‌ در بخش تضمین کیفیت می‌باشد. بعد از اتمام مدت زمان و انجام بررسی‌ها اگر محصولات دارای شرایط ستریل تجاری باشند میتوانند وارد بازار فروش شوند